Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 12/2019 zadanie nr 1

                                                                                                           Lubliniec, dnia 11.03.2019 r. 

Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 4101

42-700 Lubliniec,

ul. Sobieskiego 35

tel. 261-101-450

email: a.lukasik@ron.mil.pl

Nr sprawy 12/2019                            

 

Zawiadomienie

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych – autobusy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu– nr sprawy 12/2019 – Zadanie nr 1.

           

            Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonew trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych - autobusy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu– nr sprawy 12/2019  -  Zadanie nr 1  zostało         u n i e w a ż n i o n e   z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

 

W niniejszym postępowaniu w Zadaniu nr 1 nie została złożona żadna oferta.

                                                                                                                                                     

Dowódca

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ  

 

 

Agnieszka Łukasik (261 101-450)

11.03.2019 R., Nr spr. 12/2019

T: 2412

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-03-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-03-11 12:31 Ostatnia zmiana: 2019-03-11 12:31
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP