Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zawiadom o unieważnieniu post. nr 12/2019 zad. nr 2

                                                                                                           Lubliniec, dnia 11.03.2019 r. 

Zamawiający:

Jednostka Wojskowa 4101

42-700 Lubliniec,

ul. Sobieskiego 35

tel. 261-101-450

email: a.lukasik@ron.mil.pl

Nr sprawy 12/2019                            

 

Zawiadomienie 

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych – autobusy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu– nr sprawy 12/2019 – Zadanie nr 2.

 

            Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonew trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych - autobusy dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu– nr sprawy 12/2019  -  Zadanie nr 2  zostało         u n i e w a ż n i o n e   z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

 

Po otwarciu ofert i po ich zbadaniu Zamawiający w dniu 25.02.2019 r. powiadomił Wykonawcę  o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu na Czynności Obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych – autobusy dla JW. 4101 w Lublińcu - zadanie nr 2 . Termin podpisania umowy (korespondencyjnie) został ustalony na dzień 01.03.2019 r. Zgodnie z pismem wysłanym do Wykonawcy przed podpisaniem umowy Wykonawca miał wpłacić na konto Zamawiającego Zabezpieczanie należytego wykonania umowy w kwocie 4.000,00 zł. Niestety  w ustalonym terminie wykonawca nie wpłacił ZNWU i przesłał pismo informujące o wycofaniu się  z przetargu.

 

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy BUS-SERVICE Sp. z o.o. z Opola jako ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

                                                                                                                                                        

Dowódca

Jednostki Wojskowej Nr 4101

w Lublińcu

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ  

 

Agnieszka Łukasik (261 101-450)

11.03.2019 R., Nr spr. 12/2019

T: 2412

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-03-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-03-11 12:34 Ostatnia zmiana: 2019-03-11 12:34
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP