Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Informacja z otwarcia ofert - nr spr. 18/2019 - Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla JW nr 4101 w Lublińcu

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) informuję:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

150.000,00 zł.  

Nr spr. 18/2019    Wynajem statku powietrznego do skoków i zrzutów dla JW. 4101 w Lublińcu.

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną, ilością możliwych do wykonania skoków i warunkami płatności:

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena

Ilość możliwych do wykonania skoków w ciągu godziny na wysokość 400 m

Ilość możliwych do wykonania skoków w ciągu godziny na wysokość 800 – 1000 m

Termin płatności

Oferta Nr 1 – 33/O/2019

WINGSTORE Zofia Kiebała

Ul. Wincentego Pola 35a

58-500 Jelenia Góra

Tel. 075 6464648

 

149 796,00 zł.

60

40

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

 

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60424100-7
Wytwarzający/Odpowiadający: Izabela Ochman Czas wytworzenia: 2019-03-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-03-12 11:49 Ostatnia zmiana: 2019-03-12 14:35
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP