Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Informacja z otwarcia ofert nr spr. 12/2019

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) informuję:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

80.000,00 złotych brutto w tym:

Zad. nr 1 – 40.000,00 zł

Zad. Nr 2 – 40.000,00 zł

„Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych – autobusów dla Jednostki Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 12/2019

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną napraw i obsług samochodowych, kosztem roboczogodziny, i innymi kryteriami:

Zadanie nr 1:

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena napraw i obsług  samochodowych 40 pkt

B/ cena roboczogodziny  20 pkt   

C/ posiadanie autoryzacji do wykonywania napraw i obsług autobusów marki MAN  10 pkt

D/ pomoc techniczna w drodze realizowana 24 h na dobę 10 pkt.

E/ odległość od siedziby Zamawiającego do wykonawcy 20 pkt  

termin płatności

 

 

 

 

 

----

-----------------------

------

--------

------

--------------

-------------

 

---------

Zadanie nr 2 :

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena napraw i obsług  samochodowych 40 pkt

B/ cena roboczogodziny  20 pkt   

C/ posiadanie autoryzacji do wykonywania napraw i obsług autobusów marki Mercedes-Benz  10 pkt

D/ pomoc techniczna w drodze realizowana 24 h na dobę 10 pkt.

E/ odległość od siedziby Zamawiającego do wykonawcy 20 pkt  

termin płatności

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 25/O/2019

BUS-SERVICE Sp. z o.o.,

Autoryzowana Stacja Obsługi Autobusów MercedesBenz I Setra

Ul. Działkowa 6

45-144 Opole

Tel. 077 54-94-819

E-mail: inof@bus-service.pl

61.274,60 zł

184,50 zł

Tak / 10 pkt

NIE / 0 pkt

Do 65 km / 20 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

 _________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-02-07 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-07 10:59 Ostatnia zmiana: 2019-02-25 13:16
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP