Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Informacja o wynikach - postępowanie nr 4/2019

 

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) informuję:

Nr spr. 4/2019    Czynności obsługowo-naprawcze pojazdów grupy Volkswagen  dla JW. 4101 w Lublińcu.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

182 000,00  zł brutto, w tym :

Zestawienie potrzeb nr 1 – 62 000,00 zł

Zestawienie potrzeb nr 2 – 80 000,00 zł

Zestawienie potrzeb nr 3 – 40 000,00 zł

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną i pozostałymi kryteriami oceny:

 

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena obsług okresowych 60 pkt

B/ Posiadanie autoryzacji do serwisu pojazdów Volkswagen 10 pkt   

C/ ość dostępnych ASO wchodzących w skład konsorcjum na terenie kraju 10 pkt

D/ Urządzenia diagnostyczne

5 pkt

E/ Udzielenie „ gwarancji mobilności „ 15 pkt 

termin płatności

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 2/O/2019

Auto Handel Centrum KROTOSKI – CICHY Sp. J.

ul. Skorzewska 8,

 62 – 081 Wysogotowo

 

 

2 370,00 zł

TAK

 

TAK

TAK

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert  - zestawienie potrzeb nr 2

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena obsług okresowych 60 pkt

B/ Posiadanie autoryzacji do serwisu pojazdów Volkswagen 10 pkt   

C/ ilość dostępnych ASO wchodzących w skład konsorcjum na terenie kraju 10 pkt

D/ Szkolenie 

5 pkt

E/ Urządzenia diagnostyczne 5 pkt 

 

F / Posiadanie autoryzowanego warsztatu blacharsko – lakierniczego 10 pkt

termin płatności

 

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 2/O/2019

Auto Handel Centrum KROTOSKI – CICHY Sp. J.

ul. Skorzewska 8,

 62 – 081 Wysogotowo

 

 

21 477,00 zł

TAK

 

TAK

TAK

 

 

TAK

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert  - zestawienie potrzeb nr 3

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena dostosowania potrzeb 80 pkt

B/ Posiadanie autoryzacji do serwisu pojazdów Volkswagen 20 pkt   

termin płatności

 

 

Oferta Nr 1 – 2/O/2019

Auto Handel Centrum KROTOSKI – CICHY Sp. J.

ul. Skorzewska 8,

 62 – 081 Wysogotowo

 

 

1321,00 zł

TAK

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

 

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Szczygioł Czas wytworzenia: 2019-01-22 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:37 Ostatnia zmiana: 2019-02-05 12:56
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP