Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Zapytanie ofertowe - okulista

                                                                                               Lubliniec, dn. 28.12.2018 r.


 

 

 

            Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na usługi medycyny pracy – badania okulistyczne dla żołnierzy i pracowników RON oraz dla Placówki Żandarmerii Wojskowej, realizowanych dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Świadczenia zdrowotne muszą być przeprowadzane w pomieszczeniach spełniających wymagania pod względem fachowym i sanitarnym, zgodnie z określonymi dla nich warunkami w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 985 z późn. zm) znajdujących się na terenie miasta Lubliniec, przez personel lekarski, pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
  2. Świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.11.2016 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 15.11.2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251) z należytą starannością i ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznania oraz zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta – badanego.
  3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzonej przez Szefa Służby Zdrowia JW 4101.

 4.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy.

a) realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu zakresu usług przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego.

b) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, a Zamawiający uzyska brakujące środki finansowe, których pierwotnie nie mógł pozyskać,

c) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,

d) Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez okres obowiązywania umowy

e) cena jednostkowa poszczególnych usług realizowanych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w formularzu cenowym dołączonym do oferty złożonej przez Wykonawcę,

f) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem,

g) Ilości badań wskazanych w Formularzu ofertowym dla poszczególnych zadań są ilościami szacunkowymi, które mają służyć do skalkulowania ceny oferty, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilości poszczególnych badań mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego.

h) Wykorzystanie prawa opcji uzależnione będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego .

 

Ofertę należy składać na dołączonym formularzu ofertowym, pocztą, mailem a.lukasik@ron.mil.pl lub b.bury@ron.mil.pl, lub  osobiście na adres Jednostka Wojskowa Nr 4101 ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec, Zamówienia Publiczne – oferta okulista do dnia 04.01.2019 r. do godziny 12.00. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta od dnia podpisania do 31.12.2019 r.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-101-527 Bartosz BURY

 Agnieszka Łukasik

st. specjalista

ds. zamówień publ.

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert/wniosków: 04-01-2019

None

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2018-12-28 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-28 13:04 Ostatnia zmiana: 2018-12-28 13:04
generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP