Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Nr spr. 14/2019 Obsługa obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych dla JW 4101 w Lublińcu

Nr sprawy: 14/2019                                                                              Lubliniec, dnia 07.02.2019  r.

 

 

OGŁOSZENIE – internet

 

o przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 poz. 1986) o wartości poniżej 144 tys. EURO na:

Obsługa obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 14/2019

 

1.   Zamawiający:

Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, Tel. 261 101 100, 261 101 450, Faks 261 101 380,                        

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jwk.wp.mil.pl

3.   Adres, pod którym można uzyskać informacje, dokumentację, tak jak w pkt. 1-2.

4. Przedmiot zamówienia: Obsługa obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu”

5.   Zakres zamówienia:

Obsługa obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych  dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu”

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

70100000-2

Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych

 

Zamówienie obejmuje:

Obsługę obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych dla  Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu opisaną szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

6.  Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:

Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:

  • Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019r.

W związku z możliwością rozpoczęcia świadczenia usługi w trakcie miesiąca  rozliczenie za ten miesiąc nastąpi w kwocie proporcjonalnej do ilości przepracowanych dni.

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.

9.   Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wymagania dotyczące wadium

10.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

       4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

10.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

         - pieniądzu,

         - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

         - gwarancjach bankowych;

         - gwarancjach ubezpieczeniowych;

         - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

10.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 15.02.2019 r. o godz. 09:00.

10.4. Wadium z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr spr. 14/2019” + nazwa firmy” wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

NBP O/ Katowice nr 62 1010 1212 0016 3213 9120 0000.

  UWAGA! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

  Oryginał potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

10.5. Wadium wnoszone w formie bezgotówkowej, o której mowa w pkt. 10.2. należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.

  Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne jego oddzielenie od reszty dokumentów).

10.6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt. 10.11. niniejszego rozdziału SIWZ.

10.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu

11.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe:

1)  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wymaga dokumentów (środków dowodowych) potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

 

2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski średni kurs wymiany na dzień wystawienia przez instytucję ubezpieczającą dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument z którego będzie wynikać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł brutto.

W przypadku podmiotów działających wspólnie sytuacja ekonomiczna lub finansowa podlega zsumowaniu.

 

3)   W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ.

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia niżej wymienionymi osobami (3 osoby):

INSTRUKTOR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

    Wykształcenie:

-       Wyższe (co najmniej licencjat) z Wychowania Fizycznego;

-       Ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP);

Wymaganie udokumentowanie poszczególnych uprawnień kserokopią dokumentu.

   Umiejętności:

-       Umiejętność przygotowania scenariuszy do prowadzenia grupowych zajęć z wychowania fizycznego;

-       Umiejętność ułożenia odpowiedniego treningu dla osób indywidualnych;

-       Znajomość obsługi sprzętu sportowego, trenażerów itp.;

-       Znajomość obsługi komputera;

-       Współpraca w zespole;

-       Utrzymywanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej;

-       Nawiązywanie kontaktów, budowanie zaufania;

-       Znajomość języka obcego – najlepiej angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Doświadczenie:

-       Każdy Instruktor powinien posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie działalności  nauczycielskiej lub instruktorskiej czy trenerskiej, potwierdzone referencjami z miejsca pracy lub świadectwem pracy;

11.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 11.2.  ust. 1) – 3)  winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1)     Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2)     Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego

3)     Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

4)     Czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

11.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 

11.4.1 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24. ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

11.4.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o  udzielenie zamówienia.

11.4.3.Ocena wyżej opisanych przesłanek wykluczenia wykonawcy warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

11.5.    WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

a)    WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

b)    Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

c)    Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich WYKONAWCÓW występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

d)    Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;

e)    oferta oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawców.

f)  przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 7.5.a)

g)  wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów (załącznik nr 2 do SIWZ)

h)    wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z WYKONAWCĄ występującym jako Pełnomocnik pozostałych (lider konsorcjum);

11.6.        Przed podpisaniem umowy z wybranym WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY będzie wymagał przedłożenia Umowy regulującej ich współpracę.

11.7.        Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.

 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12.1.  Ważna oferta musi zawierać następujące dokumentyi załączniki:

1)    wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ;

(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają wspólnie jeden „Formularz ofertowy”)

2)    wypełniony i podpisany ofertowy formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ;

3)    Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ

4)    PO ZAMIESZCZENIU INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ PO OTWARCIU OFERT -Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca ma złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 7 do SIWZ.

UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

5)   Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ.

 

6)    Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr  2 do SIWZ

7)    Dokument lub pełnomocnictwo, z którego wynika uprawnienie osoby do reprezentowania Wykonawcy – złożony w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

8)   Potwierdzenie wpłaty wadium;

9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie tj Załącznik nr 2 i nr 5 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które złoży wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczenia - następujących oświadczeń i dokumentów:

10)     Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

11)    dokument (polisa), z którego będzie wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 PLN brutto.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny potwierdzać brak wykluczenia Wykonawcy z postępowania na dzień złożenia oświadczenia

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17  lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) – w takiej sytuacji należy w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazać gdzie znajdują się takie dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.10 i 8.1.11 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń  lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

 

W zakresie formy, w jakich dokumenty te mogą być składane zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

12.2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.

2)   Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

3)   Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów z wyjątkiem Projektu umowy winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Pola i pozycje nie wypełnione należy przekreślić. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

4)   Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.

12.3.    Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.1.10. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, ze:

a)   Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

Dokument, o którym mowa w pkt. 12.3.1a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)   Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski;

3)   Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4)   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5)     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

12.4.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1)   Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę Wykonawcę, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł na piśmie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

2)   Wykonawca zobowiązany jest wydzielić  w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa dokumenty załączone w ofercie zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz oznaczyć je klauzulą:

INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA

3)   Wykonawca wykazując tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie    dotyczące każdego elementu zastrzeżonego podanego w informacji, w szczególności wskazania:

a)   jaki charakter mają zastrzeżone informacje, w szczególności określenie, czy są to informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą dla wykonawcy w rozumieniu ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.zm.),

b)   jakie działania wykonawca podjął celem zachowania w poufności informacji, które zostały zastrzeżone,

c)   jaką wartość przedstawiają dla wykonawcy informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.

4)   Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5)    Dokumenty zastrzeżone składane w ofercie o których mowa w punkcie 12.4. muszą być w sposób trwały zabezpieczone (umieszczone w osobnej kopercie) i oznaczone jako część zastrzeżona oferty dla pozostałych wykonawców,

12.5. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 13.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (0 zł.), można odebrać osobiście w Jednostce Wojskowej Nr  4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, budynek sztabu – Zamówienia Publiczne w godz. 8.00 –15.00, tel. 261 101 450 lub po przesłaniu pisemnego wniosku na nr faksu 261 101 380, bądź na adres Zamawiającego.

14.     Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z dopiskiem kancelaria jawna) i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Jednostka Wojskowa 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35

OFERTA NA:

Obsługa obiektu sportowego i prowadzenie treningów sportowych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr spr. 14/2019

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.02.2019 r., GODZ. 09:30

 

15.     Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:

 

Jednostce Wojskowej 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35 w Kancelarii Jawnej, budynek Sztabu, parter lub przesłać przesyłką w terminie przed otwarciem ofert na adres Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT -  upływa dnia 15.02.2019 r. godz. 09:00.

 

  16.     KOMISYJNE OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT nastąpi w dniu 15.02.2019 r. godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Budynek Sztabu, parter, kancelaria nr 8 – Zamówienia Publiczne.

17. Kryterium oceny oferty i ich znaczenie:                                       

17.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1)    oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca wykazał spełnianie warunków formalnych określonych niniejszą specyfikacją,

3)  złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4)  oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

17.2.Kryteria wyboru:

- Cena oferty 60 %

- sposób zatrudniania pracowników 40 %

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskaną w obu kryteriach: 

 

A. kryterium cena 60%

Cena minimalna           x 100 pkt. X 60 %

Cena oferty badanej

 

B. sposób zatrudniania pracowników 40%

3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (lub 2 osoby plus Właściciel firmy będący jednocześnie pracownikiem) - 40 pkt.

Mniej niż 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (lub 1 osoba plus właściciel firmy będący jednocześnie pracownikiem)  – 0 pkt.

 

Na dzień podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić zanonimizowane umowy o pracę z pracownikami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania sprawdzenia sposobu zatrudniania pracowników w ciągu trwania umowy.

Sposób obliczania ceny oferty przez Zamawiającego:

/patrz formularz Załącznik nr 4 do SIWZ/.

 

17.4.Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans podanych wyżej kryteriów, zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

17.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że złożone oferty uzyskały identyczną liczbę punktów za wszystkie kryteria, wtedy Zamawiający wybierze tę ofertę, która posiada niższą cenę za realizację umowy.

17.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia;

6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia za­wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania ofertą,

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium,

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego,

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18.   Termin związania ofertą 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

19.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

21.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

22.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2019 r.

23.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 

         w sprawach formalno-prawnych:

  • Agnieszka ŁUKASIK, Izabela OCHMAN tel. 261 101 450, faks 261 101 380,

                           

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 15-02-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
70100000-2

None

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-02-07 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-07 15:35 Ostatnia zmiana: 2019-02-07 15:35
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP