Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu nr 9/2019

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) informuję:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

50.000,00 złotych brutto

„Czynności obsługowo-naprawcze dla pojazdów mechanicznych do DMC powyżej 3,5 tony dla Jednostki Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 9/2019

Oferty złożone w postępowaniu wraz z ceną części samochodowych, kosztem roboczogodziny, i innymi kryteriami:

Nr

oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

A/ Cena części samochodowych 40 pkt

B/ cena roboczogodziny  20 pkt   

C/ posiadanie własnej stacji diagnostycznej uprawnionej do wykonywania okresowych badań diagnostycznych OBT 10 pkt

D/ posiadanie własnego warsztatu blacharsko-lakiernicznego 10 pkt.

E/ odległość od siedziby Zamawiającego do wykonawcy 20 pkt  

termin płatności

 

 

 

 

 

Oferta Nr 1 – 18/O/2019

BENSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

Ul. KLONOWA 5,

42-700 Lubliniec

Tel./fax  034 351-30-27

E-mail: biuro@benski.pl

 

36.570,00 zł

140,00 zł

Nie / 0 pkt

TAK / 10 pkt

Do 5 km / 20 pkt

 

 

30 dni od dnia wystawienia faktury

 

Informacje dodatkowe:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Dowódca

Jednostki Wojskowej 4101

w Lublińcu

_________________________

wz. ppłk Wojciech DANISIEWICZ

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Łukasik Czas wytworzenia: 2019-02-05 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-02-05 11:33 Ostatnia zmiana: 2019-02-05 11:33
generuj pdf
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

    
  • BIP