Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
04 marca 2020
Rekrutacja do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Ośrodek Szkolenia Lądowego w Lublińcu

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (CSWS) jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych.
 W skład Centrum wchodzi :

 1. Komenda CSWS w Krakowie,
 2. Ośrodek Szkolenia Lądowego w Lublińcu,
 3. Ośrodek Szkolenia Nurkowego w Gdyni,
 4. Ośrodek Szkolenia Spadochronowego w Krakowie,
 5. Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS „Strzepcz”;

Centrum prowadzi szkolenia w obszarach:

-        przygotowanie osób ześrodowiska cywilnego do służby w Wojskach Specjalnych w ramach służby kandydackiej w korpusie szeregowych zawodowych;

-        przekwalifikowanie żołnierzy z innych Rodzajów Sił Zbrojnych do pełnienia służby w WS dla oficerów, podoficerów i szeregowych;

-        przygotowanie kandydatów do służby w pododdziałach bojowych
i szturmowych;

-        prowadzenie kursów specjalistycznych podnoszących poziom wyszkolenia;

-        organizowanie kursów specjalistycznych dla innych RSZ, żołnierzy Sił Specjalnych NATO oraz państw stowarzyszonych;

-        planowanie organizowanie i prowadzenie szkolenia rezerw osobowych.

 

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W CSWS

Do służby kandydackiej pełnionej w Centrum może być powołana osoba zainteresowana spełniająca następujące warunki:

-        ukończyła 18 lat,

-        posiada obywatelstwo polskie,

-        jest niekarana sądownie,

-        posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

-        posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.

 

Powoływane mogą być osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, niebędące żołnierzami zawodowymi i posiadające stopień nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

ETAP I

KROK 1

 1. Osoba zainteresowana pozyskuje ze strony internetowej wybranej Jednostki WS informacje o jednostce i opcjonalnie dostępny informator dostarczający informacji - „ Jak skutecznie przygotować się do selekcji”;
 2. Składa wniosek do wybranej Jednostki Wojsk Specjalnych o chęci wzięcia udziału w szkoleniu sprawdzającym czyli pełnej kwalifikacji (egzamin
  z wychowania fizycznego oraz rozmowa rekrutacyjna) i selekcji (udział w 2-3(4) dniowej grze terenowej wg scenariusza wybranej Jednostki Wojskowej).
 3. Przygotowuje się fizycznie i zawiera osobiste ubezpieczenie na udział
  w przedsięwzięciach rekrutacyjnych oraz składa oświadczenie o znanych zasadach i nie występowanie z roszczeniami wobec organizatorów
  w wypadku niepowodzenia lub kontuzji.
 4. 4.    Uczestniczy w przedsięwzięciach rekrutacyjnych. Po pomyślnych zdanych egzaminach, osoba zainteresowana ma obowiązek pobrać i wypełnić czytelnie Wniosek, Kwestionariusz CSWS (załącznik) i Kwestionariusz WKU.

KROK 2

 1. Osoba zainteresowana składa ww. wniosek o powołanie do służby kandydackiej do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego ds. Kadr, poprzez właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie podanym w Decyzji Ministra Obrony Narodowej (do 31 marca lub 30 września danego roku).
 2. Do wniosku dołącza następujące dokumenty:

-        świadectwo ukończenia gimnazjum,

-        życiorys (napisany odręcznie),

-        odpis skróconego aktu urodzenia,

-        informację o sobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (może być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów),

-        inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz Kwestionariusz WKU.

 1. Osoba zainteresowana ma obowiązek przesłania skanów wypełnionego Wniosku i Kwestionariusza CSWS na adres:

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

Tyniecka 45, 30-901 Kraków

Szef Sekcji Personalnej

 1. Dodatkowe informacje dla kandydatów dotyczące procesu naboru i szkolenia
  w ramach CSWS można uzyskać w Komendzie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych tel. 261 132 318, 261 132 372.

ETAP II

KROK 1

 1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną

co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem (Centrum nie powiadamia przesyłkami pocztowymi).

 1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych ustala Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy:

-        sprawdzian sprawności fizycznej ( jeśli nie był przeprowadzony w JW.)

-        analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

-        rozmowę kwalifikacyjną.

KROK 2

 1. Komendant Centrum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informuje właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata.
 2. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego:

-              wydaje w terminie do 7 dni, osobie zainteresowanej zaświadczenie o

zakwalifikowaniu.

-              przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji, o których mowa powyżej

właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu się kandydata do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych poprzez Komendanta CSWS w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

KROK 3

 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych do:

-        Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

-        Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

ETAP III

KROK 1

 1. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej, doręcza go osobie zainteresowanej. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydaje się po podpisaniu umowy z osobą zainteresowaną, określającej warunki zwrotu kosztów poniesionych na jej naukę i utrzymanie, zgodnie z art. 124 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

KROK 2

 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kopii zaświadczenia
  o zakwalifikowaniu się kandydata wydaje osobom powołanym do służby kandydackiej skierowania do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
 2. Kandydat stawia się w nakazanym terminie i w miejscu:

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych –

Ośrodek Szkolenia Lądowego  

Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
tel. 261101111
fax. 261101380
4101.sekretariat@ron.mil.pl

  
 • BIP