czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 listopada 2018
Rekrutacja do JWK 

 

REKRUTACJA

 

Żołnierzem JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW może zostać osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada nieposzlakowaną opinię (nie karana),

3) posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

4) ukończy z wynikiem pozytywnym selekcję.

 

SELEKCJA jest procesem, którego celem jest zweryfikowanie umiejętności i kwalifikacji kandydata/kandydatki do służby. Składa się z następujących etapów:

1)    Weryfikacja Ankiety Personalnej kandydata/kandydatki do służby w JWK,

2)    Sprawdzian sprawności fizycznej,

3)    Rozmowa (kwalifikacja) psychologiczna,

4)    Sprawdzian wytrzymałościowy – gra terenowa.

Po pozytywnym ukończeniu wszystkich etapów Selekcji kandydat/kandydatka zostanie powiadomiony o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której Jednostka zaproponuje mu stanowisko służbowe w grupach specjalnych/grupach wsparcia Zespołów Bojowych lub wybrane stanowisko służbowe w Pionie Szkolenia JWK.

Natomiast po pozytywnym ukończeniu wymienionych powyżej trzech pierwszych etapów Selekcji kandydat/ kandydatka zostanie powiadomiony o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której zostanie mu zaproponowane zabezpieczające stanowisko służbowe w JWK.

 

SELEKCJA - Etap I - Weryfikacja Ankiety Personalnej kandydata/kandydatki do służby w JWK:

Kandydaci przesyłają drogą pocztową własnoręcznie wypełnioną ankietę personalną wraz z oświadczeniem o niekaralności oraz innymi załącznikami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje na poniższy adres:

 

JEDNOSTKA WOJSKOWA KOMANDOSÓW

ul. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

 

Komisja Kwalifikacyjna na podstawie nadesłanych dokumentów weryfikuje i ocenia spełnienie wymagań przez kandydatów do służby w JWK.

Pozytywny wynik kwalifikacji to przesłanie pisma (lub kontakt telefoniczny) do kandydata/kandydatki z zaproszeniem do kolejnego etapu selekcji z podaniem informacji o terminach sprawdzianu sprawności fizycznej.

Negatywny wynik kwalifikacji to przesłanie pisma z informacją o braku możliwości umieszczenia na liście kandydatów spełniających wymagania do służby w JWK.

 

SELEKCJA - Etap II - Sprawdzian sprawności fizycznej:

Sprawdzianowi Sprawności Fizycznej podlega każdy – bez względu na wiek i płeć. Kandydat/kandydatka musi zaliczyć wszystkie wymagane konkurencje – zgodnie z określonymi minimalnymi normami dla kandydatów na stanowiska służbowe w grupach specjalnych/grupach wsparcia Zespołów Bojowych lub na wybranych stanowiskach służbowych w Pionie Szkolenia JWK oraz normami dla kandydatów na pozostałe stanowiska zabezpieczające – Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (KOLUMNA I dla żołnierzy JW 4101, GRUPA ZGODNA Z WIEKIEM KANDYDATA).

Sprawdzian Sprawności Fizycznej jest uznawany maksymalnie w przeciągu dwóch lat (do końca kolejnego roku kalendarzowego) licząc od terminu zaliczenia sprawdzianu.

Po zaliczeniu w wynikiem pozytywnym Sprawdzianu Sprawności Fizycznej kandydat/kandydatka otrzymuje pisemne lub telefoniczne zaproszenie do III Etapu Selekcji – Rozmowa (kwalifikacja) Psychologiczna. Zostaje wskazany termin lub możliwość indywidualnego telefonicznego umówienia się na rozmowę (kwalifikację) psychologiczną.

W przypadku negatywnego wyniku Sprawdzianu Sprawności Fizycznej, informacja jest przekazywana telefonicznie do kandydata/kandydatki.

 

SELEKCJA - Etap III - Rozmowa (kwalifikacja) psychologiczna:

Rozmowa (kwalifikacja) psychologiczna jest integralną częścią Selekcji. Trwa kilka godzin, więc należy odpowiednio się do tego przygotować – warto być wyspanym i wypoczętym.

Pozytywny wynik, który kandydat/kandydatka uzyska podczas rozmowy (kwalifikacji) psychologicznej zachowa ważność przez okres 18 miesięcy.

W przypadku negatywnego wyniku do kolejnej rozmowy (kwalifikacji) psychologicznej kandydat/kandydatka może przystąpić trzykrotnie. Minimalny odstęp pomiędzy kolejną rozmową (kwalifikacją) psychologiczną wynosi 12 miesięcy.

O wynikach rozmowy (kwalifikacji) psychologicznej Jednostka informuje kandydatów telefonicznie lub pisemnie.

 

SELEKCJA - Etap IV - Sprawdzian wytrzymałościowy – gra terenowa:

Sprawdzian wytrzymałościowy – gra terenowa jest wymagany wyłącznie dla kandydatów na stanowiska służbowe w grupach specjalnych/grupach wsparcia Zespołów Bojowych lub na wybrane stanowiska służbowe w Pionie Szkolenia JWK. Elementami sprawdzianu są marsze na azymut i według mapy, test wysokościowy, bytowanie w przygodnym terenie, pokonywanie małych przeszkód wodnych oraz liczne sprawdziany psychologiczne.

Zaproszenie Dowódcy JWK na sprawdzian wytrzymałościowy – grę terenową kandydaci otrzymują drogą pocztową lub na wskazany w ankiecie adres e-mail.

W zaproszeniu podany jest termin i miejsce stawiennictwa oraz wykaz wyposażenia do gry terenowej.

Ważne informacje dotyczące udziału w sprawdzianie wytrzymałościowym:

-        na miejsce rozpoczęcia sprawdzianu kandydaci przyjeżdżają na własny koszt. Ta sama zasada dotyczy powrotu ze sprawdzianu wytrzymałościowego do miejsca zamieszkania (miejsca służby),

-        spóźnienie się dyskwalifikuje z udziału w sprawdzianie,

-        JWK nie zabezpiecza transportu po zakończeniu sprawdzianu,

-        w przypadku rezygnacji kandydata z udziału w sprawdzianie w trakcie jego trwania, JWK zabezpiecza dowóz do najbliższego przystanku komunikacji publicznej,

-        kandydaci sami zabezpieczają sobie wyżywienie oraz wyposażenie w trakcie sprawdzianu,

-        rozpoczynając sprawdzian wytrzymałościowy kandydaci zabierają ze sobą racje żywności na 5 dni.

Do udziału w sprawdzianie wytrzymałościowym – grze terenowej, kandydaci mogą przystąpić wyłącznie trzykrotnie.

 

Dodatkowe pytania należy kierować pod nr tel.:

261 101 429; 261 101 543 lub 261 101 325 od wtorku do piątku w godzinach
od 9.00 do 11.00

WAŻNE:

Pozytywne ukończenie procesu selekcji nie oznacza dla wszystkich kandydatów podjęcia natychmiastowej procedury kadrowej związanej z powołaniem do zawodowej służby wojskowej lub wyznaczaniem na stanowisko służbowe w JWK. Decyzję w tym zakresie przekazuje organ kadrowy poprzez przesłanie stosownego pisma lub kontakt telefoniczny z kandydatem.

 

 

 

 

 

generuj pdf